a
a
a
a

 

Pielikums
Dabas aizsardzības pārvaldes
 07.01.2020. rīkojumam Nr. 1.1/6/2020
 
APSTIPRINĀTA
ar Dabas aizsardzības pārvaldes
07.01.2020. rīkojumu Nr. 1.1/6/2020

Dabas aizsardzības pārvaldes privātuma politika

I. Vispārīgie jautājumi

1. Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk – Pārvalde), lai izpildītu savas funkcijas, uzdevumus un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus, ir nepieciešams apstrādāt (iegūt, glabāt, reģistrēt, aplūkot, izmantot) noteikta veida informāciju par fiziskām personām.
2. Pārvaldes privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādiem nolūkiem Pārvalde iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
3. Pārvalde rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu apstrādes likumību. Apstrādājot personas datus Pārvalde ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apritiunarkoatceļDirektīvu95/46/EK(Vispārīgādatuaizsardzībasregula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
4. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kas nav Pārvaldes darbinieks vai amatpersona, un kuras personu datus apstrādā Pārvalde, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: Pārvaldes tīmekļa vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

5. Personas datu apstrādes pārzinis ir Pārvalde, reģ. Nr. 90009099027, adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150; tālrunis: 67509545; elektroniskā pasta adrese: [email protected]; tīmekļa vietnes adrese: https://www.daba.gov.lv.
6. Pārvaldes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jūlija Valpētere; elektroniskā pasta adrese: [email protected]  vai pasta korespondences adrese: “Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150”, uz vēstules norādot “Dabas aizsardzības pārvaldes Datu aizsardzības speciālistam”.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

7. Pārvalde apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:
7.1. Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, fotoattēls, videoattēls ar balss ierakstu, informācija par īpašuma tiesībām, informācija par konta numuru, kā arī informācija, kuru Jūs pats/i esat sniedzis/usi Pārvaldei un Pārvaldei  nepieciešamā  informācija,  lai  izpildītu juridisku pienākumu - lai izpildītu Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktas funkcijas un uzdevumus. Piemēram:

7.2. Jūsu attēls (izskats, uzvedība un audioskaņa gadījumos, kad valsts vides inspektors veic filmēšanu pārbaudes ietvaros), Jūsu attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), Jūsu attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas) - Dabas aizsardzības pārkāpumu kontrole un Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
7.3. Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru Jūs vēlaties sniegt  Pārvaldei - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;
7.4. Personas fotoattēls vai videoattēls – sabiedrības informēšana par Pārvaldes pasākumu rīkošanu, veicot Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktās funkcijas;
7.5. Vārds, uzvārds, amats, telefona numurs, elektroniskā pasta adrese - iepirkumu veikšanai un civiltiesisko līgumu slēgšanai;
7.6. Vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese – lai regulāri sūtītu ziņas par jaunākajām aktualitātēm.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

8. Pārvaldes veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats šādiem personas datu apstrādes nolūkiem:
8.1. Lai izpildītu Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktas funkcijas un uzdevumus:
8.1.1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Pārvalde varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts; Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumi Nr.507 “Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums”; Valsts pārvaldes iekārtas likums; Iesniegumu likums; Administratīva procesa likums u.c.).
Pārvalde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas, ja Jūs nebūsiet norādījis/usi savu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietas vai elektroniskā pasta adresi. Savukārt, ja Jūs nebūsiet norādījis/usi savu vārdu, uzvārdu un elektroniskā pasta adresi vai telefona numuru, Pārvalde nevarēs ar Jums sazināties.
8.2. Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību:
8.2.1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama Pārvaldei, pildot uzdevumus, ko Pārvalde veic sabiedrības interesēs un vajadzīga Pārvaldes pārvaldībai un funkcionēšanai. Minētā personas datu apstrāde izpaužas kā Pārvaldes telpu, tai pieguļošās un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas videonovērošanas veikšana ar mērķi novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus, aizsargāt Pārvaldes darbinieku un Pārvaldes apmeklētāju fizisko drošību un to īpašuma drošību (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).
8.3. Lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:
8.3.1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai Pārvalde varētu izvērtēt Jūsu atbilstību izsludinātajā vakancē minētajām prasībām un, lai izpildītu uz Pārvaldi  attiecināmu  juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta b) un c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);
Ja Jūs nebūsiet sniedzis/usi savus personas datus, Pārvalde ir tiesīga nevirzīt Jūsu kandidatūru atlases otrai kārtai.
8.3.2. Saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu Pārvaldei rodas tiesiska interese apstrādāt Jūsu saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota,  lai atspoguļotu  attiecīgā procesa  tiesisku  norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).
8.4. Sabiedrības informēšana par Pārvaldes pasākumu rīkošanu, veicot Pārvaldei normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, t.sk. izglītojot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos, īstenojot mērķtiecīgus pasākumus:
8.4.1. Pārvaldes misija ir saglabāt dabas daudzveidību un veicināt cilvēka un dabas harmonisku līdzāspastāvēšanu, lai dabas vērtības būtu arī nākotnē un priecētu nākamās paaudzes. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai atspoguļotu Pārvaldes organizētos pasākumus, informētu sabiedrību par Pārvaldes darbu, kā arī informētu un izglītotu sabiedrību par dabas aizsardzības jautājumiem. Lai nodrošinātu Pārvaldes atpazīstamību un informētu sabiedrību par Pārvaldes darbu, Jūsu foto un videoattēli bez Jūsu identificēšanas ar vārdu un uzvārdu var tikt publicēti Pārvaldes gada pārskatā un sekojošās interneta vietnēs – Pārvaldes tīmekļa vietnē, Pārvaldes Facebook, Twitter un YouTube profilā. Pārvalde apņemas uzņemt un publicēt tikai tādus foto un video attēlus, kas raksturo Pārvaldes darbību. Izvēloties kādu informāciju publicēt, Pārvalde vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiek aizskartas Jūsu tiesības un brīvības (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).
8.5. Iepirkumu veikšanai un civiltiesisko līgumu slēgšanai:
8.5.1. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu iepirkumu organizēšanu, t.sk. sazinātos ar pretendentu kontaktpersonām iepirkumu ietvaros un īstenotu publisko iepirkumu likumā paredzētās iepirkumu procedūras, kā arī, lai noslēgtu civiltiesiskos līgumus par Pārvaldes darbības nodrošināšanu un Pārvaldes normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts, Publisko iepirkumu likums u.c.).
8.6. Lai regulāri sūtītu ziņas par jaunākajām aktualitātēm:
8.6.1. Pārvalde regulāri sagatavo un nosūta ziņas par jaunākajām aktualitātēm (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

9. Jūsu personas datu aizsardzībai Pārvalde izmanto atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.
10. Personas datu aizsardzību Pārvalde īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot:
10.1. aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu;
10.2. aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.
11. Pārvalde veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura fiziska persona, kas darbojas Pārvaldes pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos neapstrādā bez Pārvaldes norādījumiem.
12. Pārvaldē nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, datu apstrāde paredz fiziskās personas līdzdalību datu apstrādes lēmuma pieņemšanas procesā.
13. Jūsu personas datu saņēmēji ir Pārvalde un tās pilnvarotie nodarbinātie, Jūs pats/i, apstrādātāji, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, kā arī dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Pārvalde rūpīgi izvērtē, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.
14. Pārvalde nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, ar mērķi nodrošināt normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi un informēt sabiedrību par nozari un Pārvaldes darbu (Regulas 46.panta 2.punkta a) apakšpunkts).
15. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti:
15.1. Visa  informācija, lai Pārvalde varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tai deleģēti normatīvajos aktos, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
15.2. Videonovērošanas ieraksti, tiek glabāti vienu mēnesi, ņemot vērā Iesniegumu likumā, Regulā un Administratīvā procesa likumā minētos termiņus atbildes sniegšanai. Savukārt, ja tiek iniciēta disciplinārlieta, administratīvā pārkāpuma lieta vai kriminālprocess, ieraksti var tikt izņemti no ierīces (fiksējot, ka ieraksti ir izņemti) un saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgajam procesam.
15.3. Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā vienu gadu par ierēdņa amata pretendentiem un ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu Pārvaldes tiesiskās intereses (Darba likuma 31.pants, Valsts civildienesta likuma 9.panta septītā daļa un Administratīvā procesa likuma 79.pants). Gadījumā, ja Pārvalde saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases  procesu,  tad  visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.
15.4. Jūsu foto un videoattēli tiek glabāti līdz Pārvaldes tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim. Pārvalde informāciju, kura iegūta pasākumu laikā, izmantos arhīva veidošanai. Tādēļ attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs šajā politikā minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai Pārvalde nebūs atzinusi, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.
16. Kritēriji, ko izmanto 15.punktā minētā laikposma noteikšanai:
16.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Pārvalde var realizēt  savas  likumīgas  intereses  (piemēram,  prasījumu  izskatīšana,  tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
16.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

VI. Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

17. Jums ir šādas tiesības:
17.1. ja Pārvaldes telpās vai organizētajos pasākumos ārpus tām notiek filmēšana vai fotografēšana, Jums ir tiesības iebilst pret fotogrāfiju un video publicēšanu saziņas līdzekļos. Šādā gadījuma Jums iepriekš par to jāinformē Pārvalde. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārvaldes pienākumiem (funkcijām un uzdevumiem), kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
17.2. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu  apstrādi,  kas veikta pamatojoties uz Pārvaldes leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Pārvaldes pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
17.3. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā.  Dokumentus  Pārvalde pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus  dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var atstāt Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150;
17.4. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā  formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
18. Jūsu informācijas pieprasījumu Pārvalde izskata viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas atbilstoši Regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktajai kārtībai.  Nepieciešamības gadījumā un iepriekš par to Jūs informējot, Pārvalde var pagarināt informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņu vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.
19. Atbildi Jums Pārvalde nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.
20. Pārvalde nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā Jums ir pamatotas bažas par to,  ka  Pārvalde  veic Jūsu personas  datu  apstrādi  neatbilstoši  normatīvo  aktu prasībām, kā arī Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Pārvalde pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/) Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.

VII. Pārvaldes tīmekļa vietne un sīkdatņu lietošana

21. Pārvaldes tīmekļa vietnē var tikt izmantota sīkdatņu tehnoloģija sekojošiem mērķiem:
21.1. uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, nodrošināt tās darbību un funkcionalitāti;
21.2. nodrošināt Jums iespēju brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, izmantojot visas tās piedāvātās iespējas;
21.3. noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietnes sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnei un to sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c..
22. Sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču nekādā formā neizpauž Jūsu identitāti.
23. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļa vietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.
24. Pārvaldes tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu iestāžu (trešo personu) tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārvalde nenes atbildību.

VIII. Noslēguma jautājums

25. Pārvalde ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Pārvaldes tīmekļa vietnes sadaļas “Par mums” apakšsadaļā “Personas datu apstrāde”.

 

Sīkdatņu lietošana

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošināt tās teicamu darbību. Aicinām iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas principiem.

Šīs vietnes pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde. Sīkdatņu izmantošanas laikā var tikt apstrādāti personīgie dati. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šeit aprakstītajam sīkdatņu izmantošanas veidam (ja vien jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā – ja izvēlēsieties atspējot noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Informācija par sīkdatnēm

Šī tīmekļa vietne ir atvērta caur kādu no pārlūkprogrammām, piemēram, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera vai citu. Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko šī pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad jūs lietojat mūsu vietni. Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un daļu no tām paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt.

Sīkdatņu veidi un to mērķi

Pavisam ir divu veidu sīkdatnes — sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Sīkdatnes tiek iedalītas arī pirmās vai trešās puses sīkdatnēs. Tālāk tekstā ir izskaidroti iepriekšminētie jēdzieni, lai jūs varētu labāk izprast sīkdatņu būtību un to, kādēļ mēs tās izmantojam.

 

Lietoto sīkdatņu saraksts

Nosaukums

Tips

Mērķis

Derīguma termiņš

_ga
_gid
_gat
_utmz
_utmt
_utmc
_utmb
_utma

Izsekošanas sīkdatnes no Google Analytics

Tiek izmantotas, lai uzlabotu mūsu mājaslapu, analizējot lietotāju paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mums informāciju, piemēram, par tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu un lietotāju apmeklētajām lapām, un kopējo laiku, kas pavadīts mūsu mājaslapā (vairāk informācijas - Google Analytics Cookie Usage on Websites).

2 gadi, 24 stundas vai tikai sesijas laikā

dap_cookies

Vietnes sīkdatne

Nosaka, vai lietotājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

1 gads

PHPSESSID

Vietnes sīkdatne

Pārbauda lietotāja sesijas vai autorizācijas datus.

Tikai sesijas laikā

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF

Izsekošanas sīkdatnes no Google Maps

Google karšu sīkdatne, kas fiksē kartes izmantošanu (vairāk informācijas - Types of cookies used by Google).

Lielāka daļa 10 gadi

 

Piekrišanas atcelšana un sīkdatņu izmantošanas ierobežošana

Sīkdatņu iestatījumus jūs varat mainīt jebkurā laikā savā interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, jūs varat atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atķeksējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Šos iestatījumus jūs varat atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "iespējas" vai "preferences". Zemāk jūs varat atrast dažas noderīgas saites:

 

Informācija par sīkdatņu izmantošanu ir sagatavota, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) prasībām.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: