a
a
a
a

 

IZZINI DABU DABĀ

Neformālās izglītības iespējas dabā, kā arī unikāla mācību pieredze dabas izglītības centros - izzināt dabu dabā.

Dabas centru piedāvājuma programma lejupielādei brošūra IZZINI DABU DABĀ.

Ikona pirmskolaPirmskolas pedagogi nodarbībā

Programma "Dabas un pirmsskolas izglītības mācību programmas mijiedarbība" nodrošina pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu intereses radīšanai par dabaszinībām, organizējot pētniecībā balstītu pedagoģisko procesu.
Kursi tiek organizēti sadarbībā ar novadu Izglītības pārvaldēm. Interesēties tuvākajā dabas centrā un novadu izglītības nodaļās.

Ilgums 12 stundu kursi dalīti 2–3 dienās.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs.
Kursu laikā:

 • paplašināsim zināšanas par pētniecības prasmju attīstīšanu bērniem, spēļu un rotaļu organizēšanu brīvā dabā;
 • pilnveidosim prasmes par apkārtējās vides izmantošanas iespējām pirmsskolas pedagoģiskajā darbībā;
 • iepazīsim citu pedagogu pieredzi dabaszinību apguvē;
 • atkārtosim bērnu attīstības posmus, kas ietver informāciju par viņu uzvedību, attīstību;
 • iegūsim ieteikumus sadarbībai ar vecākiem.
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

Ikona pirmskolaPirmskolnieki ar vardes masku
Tiešā izzināšana caur sajūtām un rotaļām ar pētniecības ievirzi.
Ilgums 30–40 minūtes.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs.
Tēmas un temati
 1. Koki dažādos gadalaikos
  • Gadalaiki un koku izskats
  • Koku atpazīšana dabā pēc lapām, stumriem, augļiem un koku pirmajiem burtiem.
  • Lapkoku un skujkoku atšķirības.
 2. Mūsu kaimiņi – putni
  • Latvijas putni – to iepazīšana pēc lieluma, spalvu ietērpa un dzīvesvietas.
 3. Zivs vecuma noteikšana, krāsainā zivs
  • Zivs vecuma noteikšana ar tās zvīņu palīdzību.
  • Savas krāsainās zivs izveide no papīra vai filca.
 4. Latvijas zīdītājdzīvnieki
  • Latvijas zīdītājdzīvnieku atpazīšana.
  • Barbības šķīvja" izveide – zaķim, lācim, ezim, lapsai, alnim, stirnai, vāverei.
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

ikona sākumskola Skolēni mēra dižkoka apkārtmēru
Ilgums 30–40 minūtes.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs. Tēmas sasaucas ar sākumskolas mācību programmu.
Tēmas un temati

 1. Dzīvības pazīmes, dzīvais un nedzīvais dabā
  • Gadalaiki un dzīvības galvenās pazīmes.
  • Dzīvās un nedzīvās dabas elementi, to savstarpējā saistība.
 2. Ekosistēmas – pļava, mežs, ezers, upe, purvs, jūra
  • Ekosistēmu nozīme dabā un cilvēku dzīvē.
  • Dažādās ekosistēmās sastopamo augu un dzīvnieku atpazīšana.
 3. Ārstniecības, indīgie un aizsargājamie augi – to iepazīšana un nozīme.
  • Augi dažādos gadalaikos
  • Laika apstākļi dažādos gadalaikos un augu pielāgošanās tiem.
  • Aktivitāšu galds "Koku vainaga forma, miza, sēklas".
  • Darbs ar noteicējiem koku atpazīšanai dabā.
  • Koks un tā kaimiņi, dižkoks.
 4. Latvijas reljefs, augsne, ieži, pazemes ūdeņi un dabas ainavas
  • Piktogrammas dabas ojektos un cilvēku uzvedība dabā.
  • Orientēšanās kartē – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
  • Bioloģiskās daudzveidības nozīme.
  • Ūdens agregātstāvokļi un tā riņķojums dabā.
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

ikona pamatskolaSkolēni pēta ezeru

Ilgums 30–40 minūtes.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs. Tēmas sasaucas ar botānikas, zooloģijas, anatomijas, ķīmijas un ģeogrāfijas mācību programmu.
Tēmas un temati

 1. Dabas aizsardzība un Latvijas ainava
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā, to loma un nozīme.
  • Dabiskās ainavas, cilvēka darbības ietekme uz tām.
 2. Ekosistēmas
  • Augi ekosistēmās – purvā, ezerā, mežā, pļavā, jūras piekrastē.
  • Ēdamās, neēdamās sēnes, sēņošana – kāpēc un kā.
  • Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi.
 3. Aļģes, ķērpji, papardes, kosas, staipekņi
  • Aļģes jūras piekrastē.
  • Gaisa kvalitātes noteikšana, izmantojot piecas ķērpju sugas.
  • Papardes, kosas, staipekņi – augšanas vietas.
 4. Augi
  • Augi kukaiņēdāji.
  • Ārstniecības un indīgie augi.
  • Koki – zemeslodes plaušas, apkārtnes koku atpazīšana, to nozīme.
 5. Latvijas dzīvnieki
  • Dzīvās radības un augi ūdenī, ūdens kvalitātes noteikšana.
  • Apdraudētās dzīvnieku sugas Latvijā.
  • Putnu atpazīšana, gājputni un nometnieki, ūdensputni.
  • Savvaļas sugu starptautiskā aizsardzība – Vašingtonas konvencija jeb CITES.
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

Ikona vidusskolaSkolēni pēta rekultivēto purvu
Ilgums 30–40 minūtes.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs. Nodarbības vidusskolas skolēniem, profesionāli tehnisko skolu audzēkņiem un studentiem.
Tēmas un temati

 1. Pasaule ap mums un tās pētīšana
  • Ainava – saimnieciskā darbība un dabas elementu saglabāšana.
  • Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un bioloģiskā daudzveidīa.
  • Latvijas vieta Eiropas dabas aizsardzības sistēmā – Natura 2000.
  • Invazīvās sugas Latvijā – augi, zivis, putni.
 2. Vides faktoru ietekme
  • Vides faktoru ietekme uz ekosistēmu pastāvēšanu.
  • Nepērc dzīvību – Vašingtonas konvencija jeb CITES.
 3. Ekoloģiskās sistēmas un ekosistēmas struktūras
  • Ekosistēmu pakalpojumu pieeja – veids, kā izprast dabas un cilvēku mijiedarbīu, kā arī novērtēt dabas bagātības.
  • Natura 2000 un starptautiskās konvencijas.
  • Ramsāres konvencija mitrāju aizsardzībai.
  • Klimata pārmaiņas – cēloņi un tās ietekmējošie faktori, to ietekme uz dabu un cilvēku dzīvi.
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

Ikona pieaugušiePieaugušie āra nodarbībā
Ilgums 40–80 minūtes.
Ikona koksVieta Nodarbības notiek gan telpās, gan ārā.
Ikona grupu darbsDarbošanās stils Individuālais, pāru un grupu darbs.
Tēmas un temati

 1. Latvijas ainava un dabas aizsardzība
  • Dabiskās ainavas, cilvēka darbības ietekme uz tām.
  • Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, to loma un nozīme.
  • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas – saimniekošanas iespējas katrā no tām.
  • Dabai draudzīgas uzvedības principi, atkritumu ietekme uz dabas daudzveidību.
 2. Īpaši aizsargājamās augu sugas un indikatorsugas dabiskajās pļavās un ganībās
  • Sugu un biotopu aizsardzības likums.
  • Pļavas augu sugu atpazīšana.
  • Rīcības iespējas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai pļavās.
 3. Zālāji – uz zināšanām balstīta biotopa apsaimniekošana
  • Zālāju loma dabas daudzveidības saglabāšanā un dabisko zālāju atpazīšana.
  • Kāpēc nepieciešama bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana?
  • Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana un uzturēšana.
 4. Koks – dižkoks
  • Dižkoka statuss – koku sugas un to dimensijas je kritēriji.
  • Dižkoka nozīme dabā un rīcības iespējas dižkoka apkaimē.
  • Dižkoku uzmērīšana un tā "pasītes" aizpildīšana.
 5. Mežs – uz zināšanām balstīta biotopa apsaimniekošana
  • Mežu loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
  • Apsaimniekošanas piemēru demonstrācija.
  • Mežu biotopu apsaimniekošanas talkas.
 6. Ūdeņu apsaimniekošana dabas daudzveidībai
  • Upju un ezeru biotopi – jēdzienu skaidrojums un funkcionalitātes raksturojums.
  • Kā novērtēt ūdeņu biotopu kvalitāti?
  • Biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodes.
 7. Piekrastes apsaimniekošana dabas daudzveidībai
  • Piekrastes biotopu veidi Latvijā, to ekoloģijas raksturojums.
  • Piekrastes biotopu nozīme cilvēka dzīvē.
  • Galvenās piekrastes biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas metodes.
  • Pelēko kāpu veģetācijas un sugu raksturojums.
  • Pelēko kāpu stāvokļa novērtēšana:
  • Biototopu un raksturīgo augu sugu noteikšana; kvalitātes novērtēšana;
  • Kvalitātes un apsaimniekošanas metožu apspriešana.
 8. Vietējie un svešinieki florā un faunā
  • Vietējās, svešzemju, ekspansīvās un invazīvās sugas, to savstarpējā saistība.
  • Invazīvo augu sugu atpazīšana dabā.
  • Agri pavasarī ziedošie augi.
  • Kas vajadzīgs augiem, kā to nodrošināt ar iespējami minimālu ietekmi uz dabu?
 9. Ekosistēmu pakalpojumi un to izpratne
  • Cilvēka darbības ietekme uz ekosistēmām.
  • Dabai draudzīgi pasākumi un to izmantošana savās saimniecībās.
  • Ekonomiskais un dabas resursu ietaupījums, saprātīgi izmantojot dabas piedāvājumu.
 10. Neregulēta starptautiskā tirdzniecīa – apdraudējums savvaļas sugu pastāvēšanai
  • Vašingtonas konvencijas jeb CITES būtība, un galvenie darbības principi.
  • Iespējamie draudi savvaļas augu un dzīvnieku sugām, alternatīvas to izmantošanā.
  • Kādas sugas Latvijā bija iznīcinātas, atkal atjaunotas, kādēļ?
Ikona pieteiktiesPIETEIKŠANĀS* NODARBĪBĀM:
Tiešsaistē šīs vietnes sadaļā NOTIKUMU KALENDĀRS
----
* Grupu apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, vēlams vismaz trīs dienas iepriekš.
Ikona par maksuMAKSA:
Rezervētās nodarbības notiek par maksu. Skatīt Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības pakalpojumu cenrādi.

Lai šī tīmekļvietne darbotos, tā izmanto obligāti nepieciešamās sīkdatnes. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.
Ja piekrītat šo papildu sīkdatņu izmantošanai, lūdzu, atzīmējiet savu izvēli: